O nas

Podjetje
DOG-O-LAND, vzgoja in šolanje psov, Nežka Tesovnik s.p.

Naslov
Parižlje 26, 3314 Braslovče

Matična številka
8263329000

Davčna številka
89043804
(nismo zavezanec za DDV)

Kontaktni podatki
Spletna stran: www.PesterSvet.si
E-pošta: info@pestersvet.si
Telefon: 040 165 696
Kje nas najdete: Trubarjeva cesta 53c, 3000 Celje

Splošno

V tej politiki zasebnosti Nežka Tesovnik s.p. uporabnikom storitev, kupcem in drugim , s katerimi vstopa oziroma je v pogodbenem razmerju (v nadaljevanju za vse: uporabniki), zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba). Določene informacije in podrobnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega pogodbenega razmerja so lahko navedene tudi v pogodbi, splošnih pogojih uporabe (v nadaljevanju: splošni pogoji), posebnih pogojih (v nadaljevanju: PP) in v prodajni ponudbi za posamezno pogodbeno razmerje oziroma za posamezno storitev. Ta politika zasebnosti se smiselno uporablja tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oziroma poslovni subjekti.

Informacije o upravljavcu

V kolikor v dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje, ni določeno drugače, je upravljavec osebnih podatkov Nežka Tesovnik s.p., Parižlje 26, 3314 Braslovče, 041 165 696, info@pestersvet.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Nežka Tesovnik s.p., je dosegljiva pisno na naslovu: Nežka Tesovnik s.p. Parižlje 26, 3314 Braslovče.

Splošno

Nežka Tesovnik s.p. o posameznikih zbira podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, zagotavljanje storitev oziroma za dosego drugih zakonitih namenov in mu jih posredujejo posamezniki ali jih Nežka Tesovnik s.p. pridobi iz drugih virov ali nastanejo pri zagotavljanju in uporabi storitev. Nežka Tesovnik s.p. lahko pri svojem poslovanju z uporabniki in drugimi strankami obdeluje tudi druge osebne podatke, ki mu jih v okviru poslovanja le-ti posredujejo. Nežka Tesovnik s.p. pridobiva podatke o uporabnikih neposredno od posameznikov ali iz drugih virov v skladu s pogoji, kot jih določajo veljavni predpisi, morebitna pogodba, ta Politika zasebnosti in morebitni splošni pogoji oziroma PP. Podatki, ki se nanašajo na stranke Nežka Tesovnik s.p., so poslovna skrivnost Nežka Tesovnik s.p.. Zaradi točnosti in ažurnosti obdelovanih osebnih podatkov lahko Nežka Tesovnik s.p. preveri resničnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino naročnika/uporabnika, na katerega se nanašajo. Nežka Tesovnik s.p. sme z namenom preverjanja verodostojnosti podatkov, ki jih Nežka Tesovnik s.p. posreduje uporabnik (npr. navedenih v prijavnicah, posredovanih v sklopu naročila oziroma uporabe storitev ali blaga, …) , od kateregakoli organa, institucije, delodajalca, banke ali drugega upravljavca osebnih podatkov pridobiti oziroma preverjati resničnost le-teh.

Podlage za obdelavo in nameni

Izvajanje storitev

Nežka Tesovnik s.p. podatke uporablja za nemoteno izvajanje svojih storitev. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden tudi iz prijavnice in drugih dokumentov, ki urejajo izvedbo posamezne storitve. Nežka Tesovnik s.p. bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev obdeloval le tiste osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje posamezne storitve. Nežka Tesovnik s.p. pri zagotavljanju posameznih storitev osebne podatke obdeluje za namene, opredeljene v prijavnicah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo Nežka Tesovnik s.p. glede na potrebe ustrezno posodobil to politiko ali spremenil obstoječe pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.

Zakon

Poleg obdelave osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo storitev, Nežka Tesovnik s.p. obdeluje osebne podatke tudi v primerih, določenih z zakonom. Osebni podatki oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih Nežka Tesovnik s.p. obdeluje na podlagi zakonov, so opredeljeni v prijavnicah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo Nežka Tesovnik s.p. glede na potrebe in v skladu z zakoni ustrezno posodobil to politiko ali spremenil obstoječe pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.

Soglasja

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo Nežka Tesovnik s.p. obdeloval osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi soglasja Nežka Tesovnik s.p. skrbno presodi, katere podatke potrebuje za posamezni namen, in uporabi le tiste, ki so potrebni za dosego namena. Pri obdelavi osebnih podatkov Nežka Tesovnik s.p. le-te skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov. S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko Nežka Tesovnik s.p. obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni/e v soglasju. To lahko vključuje podatke, ki jih uporabnik Nežka Tesovnik s.p. poda ob odločitvi za storitev (npr., vendar ne izključno: spletnih prijavnic, prijavnic za storitve, vprašalnikov, anket in drugih dokumentov, vključno s podatki o naročenih/želenih storitvah), podatke uporabi storitev Nežka Tesovnik s.p. (npr., vendar ne izključno: podatki o uporabljenih storitvah, vključno s količino in vrsto le-teh, podatki o uporabi spletnih mest Nežka Tesovnik s.p.). Osebno prilagojene ponudbe vsebujejo tako splošne ponudbe Nežka Tesovnik s.p., ki jih Nežka Tesovnik s.p. uporabnikom posreduje, ko presodi, da bi lahko bile zanimive za posameznega uporabnika, pa tudi ponudbe, oblikovane posebej za posameznega uporabnika. Podatke bo Nežka Tesovnik s.p. obdeloval tako za avtomatizirano določanje o tem, ali je za uporabnika posamezna ponudba zanimiva kot tudi za oblikovanje profilov (npr. glede na demografske, sociografske in vedenjske podatke ter druge kriterije in obravnave, kot so spol, starost, kraj bivanja, pogostost uporabe storitev, način in čas uporabe storitev, spletnih mest in aplikacij, pretekle nakupne navade, lokacija ali spletna identifikacija), na podlagi katerih bo uporabniku posredoval ponudbe.
Na podlagi soglasja lahko Nežka Tesovnik s.p. informacije in ponudbe uporabniku posreduje prek vseh v soglasju navedenih komunikacijskih kanalov, za katere ima podatke v sklopu pogodbenega razmerja, kjer je soglasje podano. Pri obdelavi podatkov za razvoj storitev ter neposredno trženje blaga in storitev poslovnih uporabnikov in partnerjevNežka Tesovnik s.p. osebne podatke uporabnikov obdeluje le Nežka Tesovnik s.p. in s strani Nežka Tesovnik s.p. pooblaščene osebe. V kolikor je stranka podala soglasje za obdelavo podatkov za posamezen namen in ga ni preklicala, lahko Nežka Tesovnik s.p. v obsegu, skladnem s predpisi, obdeluje osebne podatke za ta namen do preklica. Nežka Tesovnik s.p. lahko pridobiva podatke in soglasja tudi od posameznikov, ki niso uporabniki ampak pri storitvi sodelujejo, ter jih obdeluje v skladu s temi soglasji.

Preklic soglasij

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Nežka Tesovnik s.p., Parižlje 26, 3314 braslovče, osebno z oddajo pisne vloge Nežka Tesovnik s.p., z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@pestersvet.si. V primerih, ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev (npr. sporočila SMS, aplikacije) in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov. V primeru preklica soglasja Nežka Tesovnik s.p. preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Nežka Tesovnik s.p. obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe ali tretjih oseb, za namene, opredeljene v tej politiki ali v pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno uporabniško razmerje. V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa, Nežka Tesovnik s.p. pri tem upošteva morebitne potencialne učinke, ki jih ima lahko takšna obdelava za uporabnike (tako pozitivne kot negativne) in kakšne so pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes Nežka Tesovnik s.p. samodejno ne prevlada nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. Nežka Tesovnik s.p. ne obdeluje podatkov v primerih, kjer interesi uporabnika, zlasti kadar je le-ta otrok, prevladajo nad interesi Nežka Tesovnik s.p., če za obdelavo nima soglasja uporabnika ali mu tega ne nalagajo predpisi oziroma ni to dovoljeno na podlagi zakona. Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa Nežka Tesovnik s.p. obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Nežka Tesovnik s.p. obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s to politiko v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju. Dodatni primeri obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v prijavnicah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezno uporabniško razmerje.

Preprečevanje zlorab

Nežka Tesovnik s.p. si v okviru skrbi za uporabnike in zagotavljanja nemotenega poslovanja prizadeva za preprečevanje zlorab ter zagotavljanje varnosti, celovitosti in neprekinjenega delovanja storitev Nežka Tesovnik s.p.. Pri sklepanju uporabniških razmerij in nakupu blaga oziroma storitev ter pri izvajanju uporabiških razmerij in uporabi storitev Nežka Tesovnik s.p. izvaja postopke in ukrepe, s katerimi preprečuje zlorabe in zagotavlja varnost svojih storitev, omrežja in poslovanja. Pri obdelavi za zgoraj navedene namene Nežka Tesovnik s.p. obdeluje podatke o uporabnikih in podatke o uporabi storitev družbe. Zakoniti interes Nežka Tesovnik s.p. za preprečevanje zlorab praviloma vedno prevlada nad interesi in temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. Na podlagi obdelave lahko Nežka Tesovnik s.p. sprejme ukrepe za preprečevanje zlorab, ki lahko vključujejo preprečitev ali omejitev dostopa do storitev Nežka Tesovnik s.p., omejitev pravic iz pogodbenih razmerij, prekinitev pogodbenega razmerja, dejavnosti potrebne za identifikacijo uporabnikov oziroma kršiteljev, sprožitev ustreznih civilnih, inšpekcijskih ali kazenskih postopkov za preprečitev ali omejitev zlorab in druge ukrepe, dopustne s predpisi.

Analize za trženje

Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s Splošno uredbo tudi zakoniti interes. Nežka Tesovnik s.p. na podlagi zakonitega interesa za namene neposrednega trženja obdeluje podatke za segmentacijo in profiliranje uporabnikov.Nežka Tesovnik s.p. pri tem obdeluje podatke o uporabniku ter uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij in družbenih omrežij. Nežka Tesovnik s.p. pri tem ne obdeluje prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika. Obdelava podatkov ne vpliva na pravice uporabnikov iz uporabniških razmerij.

Anketiranje

Povratne informacije uporabnikov so potrebne in v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. Nežka Tesovnik s.p. si želi pridobiti kar najbolj relevantne informacije uporabnikov o zadovoljstvu s storitvami in ponudbo družbe. Občasno in ob stikih z uporabniki lahko tako Nežka Tesovnik s.p. uporabnikom pošlje vabilo k izpolnitvi anketnega vprašalnika oziroma k podaji povratnih informacij in mnenj o storitvah in ponudbi Nežka Tesovnik s.p.. Pri tem Nežka Tesovnik s.p. obdeluje kontaktne podatke uporabnika (telefonska številka, elektronska pošta) in podatke o stiku. Podaja anket je prostovoljna, (ne)izpolnitev anketnega vprašalnika pa nima vpliva na pravice uporabnikov.

Obvladovanje tveganj pri poslovanju z uporabniki

Nežka Tesovnik s.p. ravna z vso potrebno skrbnostjo, kar vključuje tudi obvladovanje tveganj. Za obvladovanje tveganj lahko Nežka Tesovnik s.p. spremlja izvajanje uporabniških razmerij, ki jih ima z uporabniki, v tem okviru obdeluje podatke o uporabniku in uporabi storitev Nežka Tesovnik s.p. ter na podlagi teh podatkov uporabnike segmentira oziroma profilira. Nežka Tesovnik s.p. lahko pri obvladovanju tveganj obdeluje tudi podatke, ki jih pridobi iz javnih evidenc in drugih virov (npr. SISBON, bonitetne agencije ipd). Nežka Tesovnik s.p. pri tem ne bo obdeloval prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika. V primeru, da poslovanje s posameznim uporabnikom predstavlja tveganje zaNežka Tesovnik s.p., lahko Nežka Tesovnik s.p. sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja, ki lahko vključujejo med drugim tudi omejitev dostopa do storitev. Prav tako so določene ponudbe Nežka Tesovnik s.p. lahko na voljo le uporabnikom, ki izpolnjujejo v ponudbi določene pogoje, ki lahko vključujejo ustrezno stopnjo tveganja.

Analize

Nežka Tesovnik s.p. stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje uporabniških razmerij in analizira uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev in aplikacij, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev. Nežka Tesovnik s.p. pri tem obdeluje podatke o uporabniku, o uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij in družbenih omrežij, uporablja pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo tudi anonimizacijo oziroma psevdoanonimizacijo. Nežka Tesovnik s.p. pri tem ne obdeluje prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika ali če podatki pred tem niso anonimizirani. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz uporabniških razmerij. Pridobivanje soglasij pri zagotavljanju blaga in storitev želi Nežka Tesovnik s.p. uporabnikom zagotoviti relevantne informacije in osebne podatke obdelovati kar najbolj skladno z željami in pričakovanji uporabnikov. Tako ima Nežka Tesovnik s.p. pri izvajanju pogodbenih razmerij z uporabniki zakoniti interes za njihovo nagovarjanje k podaji soglasij. Pri tem Nežka Tesovnik s.p. obdeluje telefonsko/e številko/e, naslov/e elektronske pošte, ime, priimek in poštni naslov, uporabniško ime, identifikator TV-vmesnika/aplikacije in podatke o soglasjih, ki jih uporablja za nagovarjanje uporabnikov k podaji soglasij.

Možnost ugovora

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. Nežka Tesovnik s.p. bo v tem primeru, kolikor je to možno, razlogi in interesi Nežka Tesovnik s.p. pa ne prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, prenehal z obdelavo podatkov v te namene. Ugovor lahko uporabnik poda na način, da na Nežka Tesovnik s.p. posreduje zahtevo v pisni obliki, in Nežka Tesovnik s.p., Parižlje 26, 3314 braslovče, osebno z oddajo pisne vloge Nežka Tesovnik s.p., z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@pestersvet.si.

Vrste podatkov

Vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje Nežka Tesovnik s.p., so odvisne od posamezne storitve ter so navedene ali opisane na prijavnici oziroma pogojih uporabe posamezne storitve. Nežka Tesovnik s.p. lahko osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno ali posredno preko uporabnikove uporabe posamezne storitve. Nežka Tesovnik s.p. lahko osebne podatke pridobi tudi od tretjih oseb ter v tem primeru pridobi in obdeluje iste vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, kot če jih pridobi neposredno od uporabnika. Nežka Tesovnik s.p. lahko uporabnikove osebne podatke posreduje tretja oseba, ki s Nežka Tesovnik s.p. vstopa ali želi vstopiti v uporabniško razmerje (npr. uporabnikov delodajalec ali druga oseba, ki je uporabnik Nežka Tesovnik s.p., pogodbeni partnerji, ki posameznike navedejo kot kontaktne osebe ipd.). V tem primeru je tretja oseba dolžna zagotoviti ustrezno dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov Nežka Tesovnik s.p. ter uporabnika o tem obvestiti oziroma s tem seznaniti.Nežka Tesovnik s.p. lahko z namenom preverjanja pravilnosti podatkov in pridobitve pravilnih podatkov tudi sam pridobi podatke s strani tretjih oseb. V teh primerih Nežka Tesovnik s.p. pridobiva iste vrste podatkov, kot mu jih je ali bi mu jih moral ob sklepanju uporabniškega razmerja že posredovati uporabnik (npr. nov/pravilen naslov ob začetku uporabniškega razmerja ipd.).

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so Nežka Tesovnik s.p., dobavitelji Nežka Tesovnik s.p., pogodbeni partnerji Nežka Tesovnik s.p. in državni organi. Preden Nežka Tesovnik s.p. dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov,Nežka Tesovnik s.p. preveri, ali le-ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v prijavnici za posamezno uporabniško razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja Nežka Tesovnik s.p.. Dobavitelji in poslovni partnerji Nežka Tesovnik s.p.imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. Nežka Tesovnik s.p. sme podatke naročnikov/uporabnikov posredovati pogodbenim partnerjem, katerim je Nežka Tesovnik s.p. odstopil svojo terjatev, ki jo ima do naročnika/uporabnika. Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od Nežka Tesovnik s.p. v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Soupravljavci osebnih podatkov

Določene storitve Nežka Tesovnik s.p. prodaja ali zagotavlja v sodelovanju s partnerji, ki prav tako vstopajo v uporabniško razmerje s stranko in so v teh primerih prav tako upravljavci podatkov ter imajo identične pogoje za uporabo osebnih podatkov, kot Nežka Tesovnik s.p..V teh primerih, poslovni partner za svojo obdelavo sam neposredno odgovarja uporabnikom (in za to obdelavo s strani pogodbenega partnerja ne odgovarja Nežka Tesovnik s.p.).

Iznos v tretje države

Nežka Tesovnik s.p. praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so dobavitelji oziroma pogodbeni partnerji Nežka Tesovnik s.p. iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitevNežka Tesovnik s.p. ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, Nežka Tesovnik s.p. to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo). Pri določenih storitvah se osebni podatki uporabnikov zaradi same narave in uporabe storitve lahko posredujejo v tretje države (npr. klici, komunikacija z uporabniki v tretjih državah, mobilno gostovanje v tretjih državah, uporaba spletnih storitev iz tretjih držav ipd.).

Roki hrambe

Nežka Tesovnik s.p. osebne podatke hrani in obdeluje za čas veljave uporabniških razmerij, do ureditve in izpolnitve storitvenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od prej navedenih). Posamezne storitve imajo lahko za posamezne vrste podatkov določene krajše roke hrambe (npr. prometni podatki). Za vsa poslovna razmerja velja, da mora Nežka Tesovnik s.p. v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi, ter zakonodajo in standardi, ki urejajo računovodenje, vodenje poslovnih knjig in hrambo dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta, na katerega se poslovni dogodek nanaša oziroma za čas določen s pravili o hrambi dokumentacije (kar je dalj). Tako Nežka Tesovnik s.p. račune in z njimi povezane obračunske podatke ter podatke in dokumente o uporabnikih hrani še največ deset let od preteka leta, na katerega se nanaša račun oziroma od prekinitve uporabniškega razmerja za čas določen s pravili o hrambi dokumentacije (kar je dalj). Nežka Tesovnik s.p. bo navedene podatke uporabljal za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter za namene morebitnega uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, ki lahko izhajajo neposredno iz razmerja med posameznikom in Nežka Tesovnik s.p., pa tudi iz razmerij med Nežka Tesovnik s.p. in tretjimi osebami. V primeru, da Nežka Tesovnik s.p. osebne podatke anonimizira tako, da jih ni več možno povezati z določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe. V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo Nežka Tesovnik s.p. zahtevo izvršil tako, da bo obdelavo podatkov omejil samo na namene, določene z zakonom oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Plačilne storitve

Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je Nežka Tesovnik s.p. dolžan hraniti podatke o poslovnem razmerju in posameznih transakcijah še 10 let od zaključka poslovnega razmerja oz. posamezne transakcije.

Socialno-varstvene storitve

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu se podatki o socialno-varstvenih storitvah hranijo 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja, po tem pa se arhivirajo.

Obdelava podatkov poslovnih

Splošno

Podatke poslovnih oseb (poslovnih naročnikov/uporabnikov, poslovnih partnerjev in potencialnih poslovnih partnerjev), to je podatke oseb, ki niso potrošniki, lahko Nežka Tesovnik s.p. obdeluje v največjem možnem obsegu in za vse namene (vključno z neposrednim trženjem), ki jih dovoljuje zakonodaja. V primeru, da se poslovna oseba ne opredeli za namene trženja storitev Nežka Tesovnik s.p. ali proti njim, lahko Nežka Tesovnik s.p. njegove javno objavljene podatke in morebitne kontaktne naslove elektronske pošte ter kontaktne telefonske številke, ki jih pridobi od poslovne osebe, ter podatke o uporabi storitev, uporabi za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil, vključno z neposrednim trženjem, preko sporočil SMS in MMS, pošte in elektronske pošte ter neposrednih klicev. Poslovna oseba lahko kadarkoli pisno zahteva, da Nežka Tesovnik s.p. trajno ali začasno preneha uporabljati podatke za namen neposrednega trženja. Nežka Tesovnik s.p. je dolžan v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti uporabo podatkov za namen neposrednega trženja. Podatki poslovnih osebe lahko vsebujejo tudi osebne podatke, ki jih poslovne osebe posredujejo ali objavijo (npr. kot kontaktne podatke). V tem primeru Nežka Tesovnik s.p. pri nagovarjanju poslovnih oseb lahko obdeluje tudi osebne podatke.

Viri

Podatke lahko Nežka Tesovnik s.p. pridobi od poslovnih oseb, posameznikov, iz javnih objav poslovnih osebe ali iz objav v javnih zbirkah podatkov.

Zakoniti interes

Nežka Tesovnik s.p. ima interes za obveščanje poslovnih oseb, vključno z neposrednim trženjem potencialno zanimivih storitev Nežka Tesovnik s.p., o storitvah in dogodkih Nežka Tesovnik s.p.. Prav tako pa imajo same poslovne osebe interes po prejemanju obvestil o storitvah, ki lahko izboljšajo njihovo poslovanje. V primerih, kjer poslovne osebe posredujejo osebne podatke kot kontaktne podatke Nežka Tesovnik s.p. ali jih javno objavijo in ne izrazijo nasprotovanja uporabi teh podatkov za kontaktiranje ali obveščanje, jih lahko Nežka Tesovnik s.p. uporabi za obveščanje, vključno z neposrednim trženjem.

Obdobje hrambe

Podatke poslovnih oseb Nežka Tesovnik s.p. hrani v skladu s pravili hrambe podatkov določenimi v tej Politiki zasebnosti ter morebitni pogodbi in splošnih pogojih. Kontaktne podatke potencialnih poslovnih partnerjev hrani do preklica oziroma za čas izvajanja posamezne kontaktne kampanje, če so podatki pridobljeni iz javno dostopnih virov.

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:
– izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih Nežka Tesovnik s.p. o uporabniku obdeluje,
– popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje Nežka Tesovnik s.p., niso pravilni,
– izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da Nežka Tesovnik s.p. preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov,

– Poleg tega lahko uporabniki:
– ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
– uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali Nežka Tesovnik s.p.. Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da Nežka Tesovnik s.p. posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer na naslov Nežka Tesovnik s.p., Parižlje 26, 3314 Braslovče, osebno z oddajo pisne vloge Nežka Tesovnik s.p., z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na e-naslov info@pestersvet.si.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko uporabniki Nežka Tesovnik s.p. sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za uporabniško razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki. Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.). Nežka Tesovnik s.p. bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

V primeru, da uporabnik meni, da Nežka Tesovnik s.p. pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Nežka Tesovnik s.p.. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Nežka Tesovnik s.p., Parižlje 26, 3314 Braslovče, ali na e-naslov info@pestersvet.si. Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Nežka Tesovnik s.p. pri sklepanju uporabniških razmerij z uporabniki zahteva le podatke, ki jih lahko zahteva v skladu s predpisi ali pa tiste podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje uporabniškega razmerja. Zahtevani podatki so navedeni v prijavnici ali pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru, da uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih Nežka Tesovnik s.p. ne more pridobiti, lahko Nežka Tesovnik s.p. zavrne izvajanje storitve. Uporabniki lahko Nežka Tesovnik s.p. posredujejo tudi druge, dodatne podatke.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Za neprekinjeno zagotavljanje elektronskih komunikacijskih in drugih storitev ter za njihovo varno zagotavljanje, kar vključuje tudi varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov posameznikov, Nežka Tesovnik s.p. pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s to politiko vrši tudi obdelavo podatkov z avtomatiziranim odločanjem oziroma profiliranjem. Končne določbe Poleg te politike zasebnosti obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja urejajo tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

S 25. 5. 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba, v pripravi in postopku sprejemanja pa je tudi nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Ta politika zasebnosti je oblikovana v skladu s Splošno uredbo. V primeru, da so posamezna pogodba ali pogoji, ki urejajo poslovno razmerje, v nasprotju s to politiko, se podatki uporabljajo v obsegu, v katerem je to dopustno v skladu s Splošno uredbo ali veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ta politika prične veljati s 1. 11. 2021 in se uporablja od tega datuma dalje za vse uporabnike

Ta politika se objavi in je dostopna na spletnih straneh družbe Nežka Tesovnik s.p.

Nežka Tesovnik s.p.