O nas

Podjetje
Društvo vodnikov reševalnih psov Podravje

Naslov
Vrtna ulica 13, Dobrovce, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Matična številka
2702622000

Davčna številka
57160546
(nismo zavezanec za DDV)

Kontaktni podatki
Spletna stran: www.PesterSvet.si
E-pošta: info@pestersvet.si
Telefon: 041 699 328

Splošno

V tej politiki zasebnosti Društvo vodnikov reševalnih psov Podravje (V nadaljevanju PesterSvet) uporabnikom storitev, kupcem in drugim , s katerimi vstopa oziroma je v pogodbenem razmerju (v nadaljevanju za vse: uporabniki), zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba). Določene informacije in podrobnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega pogodbenega razmerja so lahko navedene tudi v pogodbi, splošnih pogojih uporabe (v nadaljevanju: splošni pogoji), posebnih pogojih (v nadaljevanju: PP) in v prodajni ponudbi za posamezno pogodbeno razmerje oziroma za posamezno storitev. Ta politika zasebnosti se smiselno uporablja tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oziroma poslovni subjekti.

Informacije o upravljavcu

V kolikor v dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje, ni določeno drugače, je upravljavec osebnih podatkov Društvo vodnikov reševalnih psov Podravje, Vrtna ulica 13, Dobrovce, 2204 Miklavž na Dravskem polju, 041 699 328, info@pestersvet.si. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov Društvo vodnikov reševalnih psov Podravje, je dosegljiv pisno na naslovu: Vrtna ulica 13, Dobrovce, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

Splošno

PesterSvet o posameznikih zbira podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, zagotavljanje storitev oziroma za dosego drugih zakonitih namenov in mu jih posredujejo posamezniki ali jih PesterSvet pridobi iz drugih virov ali nastanejo pri zagotavljanju in uporabi storitev. PesterSvet lahko pri svojem poslovanju z uporabniki in drugimi strankami obdeluje tudi druge osebne podatke, ki mu jih v okviru poslovanja le-ti posredujejo. PesterSvet pridobiva podatke o uporabnikih neposredno od posameznikov ali iz drugih virov v skladu s pogoji, kot jih določajo veljavni predpisi, morebitna pogodba, ta Politika zasebnosti in morebitni splošni pogoji oziroma PP. Podatki, ki se nanašajo na stranke PesterSvet, so poslovna skrivnost PesterSvet. Zaradi točnosti in ažurnosti obdelovanih osebnih podatkov lahko PesterSvet preveri resničnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino naročnika/uporabnika, na katerega se nanašajo. PesterSvet sme z namenom preverjanja verodostojnosti podatkov, ki jih PesterSvet posreduje uporabnik (npr. navedenih v prijavnicah, posredovanih v sklopu naročila oziroma uporabe storitev ali blaga, …) , od kateregakoli organa, institucije, delodajalca, banke ali drugega upravljavca osebnih podatkov pridobiti oziroma preverjati resničnost le-teh.

Podlage za obdelavo in nameni

Izvajanje storitev

PesterSvet podatke uporablja za nemoteno izvajanje svojih storitev. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden tudi iz prijavnice in drugih dokumentov, ki urejajo izvedbo posamezne storitve. PesterSvet bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev obdeloval le tiste osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje posamezne storitve. PesterSvet pri zagotavljanju posameznih storitev osebne podatke obdeluje za namene, opredeljene v prijavnicah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo PesterSvet glede na potrebe ustrezno posodobil to politiko ali spremenil obstoječe pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.

Zakon

Poleg obdelave osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo storitev, PesterSvet obdeluje osebne podatke tudi v primerih, določenih z zakonom. Osebni podatki oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih PesterSvet obdeluje na podlagi zakonov, so opredeljeni v prijavnicah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo PesterSvet glede na potrebe in v skladu z zakoni ustrezno posodobil to politiko ali spremenil obstoječe pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.

Soglasja

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo PesterSvet obdeloval osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi soglasja PesterSvet skrbno presodi, katere podatke potrebuje za posamezni namen, in uporabi le tiste, ki so potrebni za dosego namena. Pri obdelavi osebnih podatkov PesterSvet le-te skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov. S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko PesterSvet obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni/e v soglasju. To lahko vključuje podatke, ki jih uporabnik PesterSvet poda ob odločitvi za storitev (npr., vendar ne izključno: spletnih prijavnic, prijavnic za storitve, vprašalnikov, anket in drugih dokumentov, vključno s podatki o naročenih/želenih storitvah), podatke uporabi storitev PesterSvet (npr., vendar ne izključno: podatki o uporabljenih storitvah, vključno s količino in vrsto le-teh, podatki o uporabi spletnih mest PesterSvet ). Osebno prilagojene ponudbe vsebujejo tako splošne ponudbe PesterSvet, ki jih PesterSvet uporabnikom posreduje, ko presodi, da bi lahko bile zanimive za posameznega uporabnika, pa tudi ponudbe, oblikovane posebej za posameznega uporabnika. Podatke bo PesterSvet obdeloval tako za avtomatizirano določanje o tem, ali je za uporabnika posamezna ponudba zanimiva kot tudi za oblikovanje profilov (npr. glede na demografske, sociografske in vedenjske podatke ter druge kriterije in obravnave, kot so spol, starost, kraj bivanja, pogostost uporabe storitev, način in čas uporabe storitev, spletnih mest in aplikacij, pretekle nakupne navade, lokacija ali spletna identifikacija), na podlagi katerih bo uporabniku posredoval ponudbe.
Na podlagi soglasja lahko PesterSvet informacije in ponudbe uporabniku posreduje prek vseh v soglasju navedenih komunikacijskih kanalov, za katere ima podatke v sklopu pogodbenega razmerja, kjer je soglasje podano. Pri obdelavi podatkov za razvoj storitev ter neposredno trženje blaga in storitev poslovnih uporabnikov in partnerjev PesterSvet osebne podatke uporabnikov obdeluje le PesterSvet in s strani PesterSvet pooblaščene osebe. V kolikor je stranka podala soglasje za obdelavo podatkov za posamezen namen in ga ni preklicala, lahko PesterSvet v obsegu, skladnem s predpisi, obdeluje osebne podatke za ta namen do preklica. PesterSvet lahko pridobiva podatke in soglasja tudi od posameznikov, ki niso uporabniki ampak pri storitvi sodelujejo, ter jih obdeluje v skladu s temi soglasji.

Preklic soglasij

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Društvo vodnikov reševalnih psov Podravje, Vrtna ulica 13, Dobrovce, 2204 Miklavž na Dravskem polju, osebno z oddajo pisne vloge PesterSvet, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@pestersvet.si. V primerih, ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev (npr. sporočila SMS, aplikacije) in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov. V primeru preklica soglasja PesterSvet preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

PesterSvet obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe ali tretjih oseb, za namene, opredeljene v tej politiki ali v pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno uporabniško razmerje. V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa, PesterSvet pri tem upošteva morebitne potencialne učinke, ki jih ima lahko takšna obdelava za uporabnike (tako pozitivne kot negativne) in kakšne so pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes PesterSvet samodejno ne prevlada nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. PesterSvet ne obdeluje podatkov v primerih, kjer interesi uporabnika, zlasti kadar je le-ta otrok, prevladajo nad interesi PesterSvet, če za obdelavo nima soglasja uporabnika ali mu tega ne nalagajo predpisi oziroma ni to dovoljeno na podlagi zakona. Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa PesterSvet obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov. PesterSvet obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s to politiko v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju. Dodatni primeri obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v prijavnicah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezno uporabniško razmerje.

Preprečevanje zlorab

PesterSvet si v okviru skrbi za uporabnike in zagotavljanja nemotenega poslovanja prizadeva za preprečevanje zlorab ter zagotavljanje varnosti, celovitosti in neprekinjenega delovanja storitev PesterSvet. Pri sklepanju uporabniških razmerij in nakupu blaga oziroma storitev ter pri izvajanju uporabiških razmerij in uporabi storitev PesterSvet izvaja postopke in ukrepe, s katerimi preprečuje zlorabe in zagotavlja varnost svojih storitev, omrežja in poslovanja. Pri obdelavi za zgoraj navedene namene PesterSvet obdeluje podatke o uporabnikih in podatke o uporabi storitev družbe. Zakoniti interes PesterSvet za preprečevanje zlorab praviloma vedno prevlada nad interesi in temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. Na podlagi obdelave lahko PesterSvet sprejme ukrepe za preprečevanje zlorab, ki lahko vključujejo preprečitev ali omejitev dostopa do storitev PesterSvet, omejitev pravic iz pogodbenih razmerij, prekinitev pogodbenega razmerja, dejavnosti potrebne za identifikacijo uporabnikov oziroma kršiteljev, sprožitev ustreznih civilnih, inšpekcijskih ali kazenskih postopkov za preprečitev ali omejitev zlorab in druge ukrepe, dopustne s predpisi.

Analize za trženje

Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s Splošno uredbo tudi zakoniti interes. PesterSvet na podlagi zakonitega interesa za namene neposrednega trženja obdeluje podatke za segmentacijo in profiliranje uporabnikov. PesterSvet pri tem obdeluje podatke o uporabniku ter uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij in družbenih omrežij. PesterSvet pri tem ne obdeluje prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika. Obdelava podatkov ne vpliva na pravice uporabnikov iz uporabniških razmerij.

Anketiranje

Povratne informacije uporabnikov so potrebne in v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. PesterSvet si želi pridobiti kar najbolj relevantne informacije uporabnikov o zadovoljstvu s storitvami in ponudbo družbe. Občasno in ob stikih z uporabniki lahko tako PesterSvet uporabnikom pošlje vabilo k izpolnitvi anketnega vprašalnika oziroma k podaji povratnih informacij in mnenj o storitvah in ponudbi PesterSvet. Pri tem PesterSvet obdeluje kontaktne podatke uporabnika (telefonska številka, elektronska pošta) in podatke o stiku. Podaja anket je prostovoljna, (ne)izpolnitev anketnega vprašalnika pa nima vpliva na pravice uporabnikov.

Obvladovanje tveganj pri poslovanju z uporabniki

PesterSvet ravna z vso potrebno skrbnostjo, kar vključuje tudi obvladovanje tveganj. Za obvladovanje tveganj lahko PesterSvet spremlja izvajanje uporabniških razmerij, ki jih ima z uporabniki, v tem okviru obdeluje podatke o uporabniku in uporabi storitev PesterSvet ter na podlagi teh podatkov uporabnike segmentira oziroma profilira. PesterSvet lahko pri obvladovanju tveganj obdeluje tudi podatke, ki jih pridobi iz javnih evidenc in drugih virov (npr. SISBON, bonitetne agencije ipd). PesterSvet pri tem ne bo obdeloval prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika. V primeru, da poslovanje s posameznim uporabnikom predstavlja tveganje za PesterSvet, lahko PesterSvet sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja, ki lahko vključujejo med drugim tudi omejitev dostopa do storitev. Prav tako so določene ponudbe PesterSvet lahko na voljo le uporabnikom, ki izpolnjujejo v ponudbi določene pogoje, ki lahko vključujejo ustrezno stopnjo tveganja.

Analize

PesterSvet stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje uporabniških razmerij in analizira uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev in aplikacij, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev. PesterSvet pri tem obdeluje podatke o uporabniku, o uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij in družbenih omrežij, uporablja pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo tudi anonimizacijo oziroma psevdoanonimizacijo. PesterSvet pri tem ne obdeluje prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o zvezah, ali lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika ali če podatki pred tem niso anonimizirani. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz uporabniških razmerij. Pridobivanje soglasij pri zagotavljanju blaga in storitev želi PesterSvet uporabnikom zagotoviti relevantne informacije in osebne podatke obdelovati kar najbolj skladno z željami in pričakovanji uporabnikov. Tako ima PesterSvet pri izvajanju pogodbenih razmerij z uporabniki zakoniti interes za njihovo nagovarjanje k podaji soglasij. Pri tem PesterSvet obdeluje telefonsko/e številko/e, naslov/e elektronske pošte, ime, priimek in poštni naslov, uporabniško ime, identifikator TV-vmesnika/aplikacije in podatke o soglasjih, ki jih uporablja za nagovarjanje uporabnikov k podaji soglasij.

Možnost ugovora

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. PesterSvet bo v tem primeru, kolikor je to možno, razlogi in interesi PesterSvet pa ne prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, prenehal z obdelavo podatkov v te namene. Ugovor lahko uporabnik poda na način, da na PesterSvet posreduje zahtevo v pisni obliki, in Društvo vodnikov reševalnih psov Podravje, Vrtna ulica 13, Dobrovce, 2204 Miklavž na Dravskem polju, osebno z oddajo pisne vloge PesterSvet, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@pestersvet.si.

Vrste podatkov

Vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje PesterSvet, so odvisne od posamezne storitve ter so navedene ali opisane na prijavnici oziroma pogojih uporabe posamezne storitve. PesterSvet lahko osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno ali posredno preko uporabnikove uporabe posamezne storitve. PesterSvet lahko osebne podatke pridobi tudi od tretjih oseb ter v tem primeru pridobi in obdeluje iste vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, kot če jih pridobi neposredno od uporabnika. PesterSvet lahko uporabnikove osebne podatke posreduje tretja oseba, ki s PesterSvet vstopa ali želi vstopiti v uporabniško razmerje (npr. uporabnikov delodajalec ali druga oseba, ki je uporabnik PesterSvet, pogodbeni partnerji, ki posameznike navedejo kot kontaktne osebe ipd.). V tem primeru je tretja oseba dolžna zagotoviti ustrezno dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov PesterSvet ter uporabnika o tem obvestiti oziroma s tem seznaniti. PesterSvet lahko z namenom preverjanja pravilnosti podatkov in pridobitve pravilnih podatkov tudi sam pridobi podatke s strani tretjih oseb. V teh primerih PesterSvet pridobiva iste vrste podatkov, kot mu jih je ali bi mu jih moral ob sklepanju uporabniškega razmerja že posredovati uporabnik (npr. nov/pravilen naslov ob začetku uporabniškega razmerja ipd.).

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so PesterSvet, dobavitelji PesterSvet, pogodbeni partnerji PesterSvet in državni organi. Preden PesterSvet dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, PesterSvet preveri, ali le-ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v prijavnici za posamezno uporabniško razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja PesterSvet. Dobavitelji in poslovni partnerji PesterSvet imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. PesterSvet. sme podatke naročnikov/uporabnikov posredovati pogodbenim partnerjem, katerim je PesterSvet odstopil svojo terjatev, ki jo ima do naročnika/uporabnika. Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od PesterSvet v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Soupravljavci osebnih podatkov

Določene storitve PesterSvet prodaja ali zagotavlja v sodelovanju s partnerji, ki prav tako vstopajo v uporabniško razmerje s stranko in so v teh primerih prav tako upravljavci podatkov ter imajo identične pogoje za uporabo osebnih podatkov, kot PesterSvet.V teh primerih, poslovni partner za svojo obdelavo sam neposredno odgovarja uporabnikom (in za to obdelavo s strani pogodbenega partnerja ne odgovarja PesterSvet).

Iznos v tretje države

PesterSvet praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so dobavitelji oziroma pogodbeni partnerji PesterSvet. iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev PesterSvet ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, PesterSvet to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo). Pri določenih storitvah se osebni podatki uporabnikov zaradi same narave in uporabe storitve lahko posredujejo v tretje države (npr. klici, komunikacija z uporabniki v tretjih državah, mobilno gostovanje v tretjih državah, uporaba spletnih storitev iz tretjih držav ipd.).

Roki hrambe

PesterSvet osebne podatke hrani in obdeluje za čas veljave uporabniških razmerij, do ureditve in izpolnitve storitvenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od prej navedenih). Posamezne storitve imajo lahko za posamezne vrste podatkov določene krajše roke hrambe (npr. prometni podatki). Za vsa poslovna razmerja velja, da mora PesterSvet v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi, ter zakonodajo in standardi, ki urejajo računovodenje, vodenje poslovnih knjig in hrambo dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta, na katerega se poslovni dogodek nanaša oziroma za čas določen s pravili o hrambi dokumentacije (kar je dalj). Tako PesterSvet račune in z njimi povezane obračunske podatke ter podatke in dokumente o uporabnikih hrani še največ deset let od preteka leta, na katerega se nanaša račun oziroma od prekinitve uporabniškega razmerja za čas določen s pravili o hrambi dokumentacije (kar je dalj). PesterSvet bo navedene podatke uporabljal za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter za namene morebitnega uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, ki lahko izhajajo neposredno iz razmerja med posameznikom in PesterSvet, pa tudi iz razmerij med PesterSvet in tretjimi osebami. V primeru, da vosebne podatke anonimizira tako, da jih ni več možno povezati z določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe. V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo PesterSvet zahtevo izvršil tako, da bo obdelavo podatkov omejil samo na namene, določene z zakonom oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Plačilne storitve

Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je PesterSvet dolžan hraniti podatke o poslovnem razmerju in posameznih transakcijah še 10 let od zaključka poslovnega razmerja oz. posamezne transakcije.

Socialno-varstvene storitve

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu se podatki o socialno-varstvenih storitvah hranijo 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja, po tem pa se arhivirajo.

Obdelava podatkov poslovnih oseb

Splošno

Podatke poslovnih oseb (poslovnih naročnikov/uporabnikov, poslovnih partnerjev in potencialnih poslovnih partnerjev), to je podatke oseb, ki niso potrošniki, lahko PesterSvet obdeluje v največjem možnem obsegu in za vse namene (vključno z neposrednim trženjem), ki jih dovoljuje zakonodaja. V primeru, da se poslovna oseba ne opredeli za namene trženja storitev PesterSvet ali proti njim, lahko PesterSvet njegove javno objavljene podatke in morebitne kontaktne naslove elektronske pošte ter kontaktne telefonske številke, ki jih pridobi od poslovne osebe, ter podatke o uporabi storitev, uporabi za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil, vključno z neposrednim trženjem, preko sporočil SMS in MMS, pošte in elektronske pošte ter neposrednih klicev. Poslovna oseba lahko kadarkoli pisno zahteva, da PesterSvet trajno ali začasno preneha uporabljati podatke za namen neposrednega trženja. PesterSvet je dolžan v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti uporabo podatkov za namen neposrednega trženja. Podatki poslovnih osebe lahko vsebujejo tudi osebne podatke, ki jih poslovne osebe posredujejo ali objavijo (npr. kot kontaktne podatke). V tem primeru PesterSvet pri nagovarjanju poslovnih oseb lahko obdeluje tudi osebne podatke.

Viri

Podatke lahko PesterSvet pridobi od poslovnih oseb, posameznikov, iz javnih objav poslovnih osebe ali iz objav v javnih zbirkah podatkov.

Zakoniti interes

PesterSvet ima interes za obveščanje poslovnih oseb, vključno z neposrednim trženjem potencialno zanimivih storitev PesterSvet, o storitvah in dogodkih PesterSvet. Prav tako pa imajo same poslovne osebe interes po prejemanju obvestil o storitvah, ki lahko izboljšajo njihovo poslovanje. V primerih, kjer poslovne osebe posredujejo osebne podatke kot kontaktne podatke PesterSvet ali jih javno objavijo in ne izrazijo nasprotovanja uporabi teh podatkov za kontaktiranje ali obveščanje, jih lahko PesterSvet uporabi za obveščanje, vključno z neposrednim trženjem.

Obdobje hrambe

Podatke poslovnih oseb PesterSvet hrani v skladu s pravili hrambe podatkov določenimi v tej Politiki zasebnosti ter morebitni pogodbi in splošnih pogojih. Kontaktne podatke potencialnih poslovnih partnerjev hrani do preklica oziroma za čas izvajanja posamezne kontaktne kampanje, če so podatki pridobljeni iz javno dostopnih virov.

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:
– izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih PesterSvet o uporabniku obdeluje,
– popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje PesterSvet, niso pravilni,
– izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da PesterSvet preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov,

– Poleg tega lahko uporabniki:
– ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
– uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali PesterSvet. Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da PesterSvet posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer na naslov Društvo vodnikov reševalnih psov Podravje, Vrtna ulica 13, Dobrovce, 2204 Miklavž na Dravskem polju, osebno z oddajo pisne vloge PesterSvet, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na e-naslov info@pestersvet.si.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko uporabniki PesterSvet sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za uporabniško razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki. Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.). PesterSvet bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

V primeru, da uporabnik meni, da PesterSvet pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri PesterSvet. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Društvo vodnikov reševalnih psov Podravje, Vrtna ulica 13, Dobrovce, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ali na e-naslov info@pestersvet.si. Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

PesterSvet pri sklepanju uporabniških razmerij z uporabniki zahteva le podatke, ki jih lahko zahteva v skladu s predpisi ali pa tiste podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje uporabniškega razmerja. Zahtevani podatki so navedeni v prijavnici ali pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru, da uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih PesterSvet ne more pridobiti, lahko PesterSvet zavrne izvajanje storitve. Uporabniki lahko PesterSvet posredujejo tudi druge, dodatne podatke.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Za neprekinjeno zagotavljanje elektronskih komunikacijskih in drugih storitev ter za njihovo varno zagotavljanje, kar vključuje tudi varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov posameznikov, PesterSvet pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s to politiko vrši tudi obdelavo podatkov z avtomatiziranim odločanjem oziroma profiliranjem. Končne določbe Poleg te politike zasebnosti obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja urejajo tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

S 25. 5. 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba, v pripravi in postopku sprejemanja pa je tudi nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Ta politika zasebnosti je oblikovana v skladu s Splošno uredbo. V primeru, da so posamezna pogodba ali pogoji, ki urejajo poslovno razmerje, v nasprotju s to politiko, se podatki uporabljajo v obsegu, v katerem je to dopustno v skladu s Splošno uredbo ali veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ta politika prične veljati s 1. 11. 2021 in se uporablja od tega datuma dalje za vse uporabnike

Ta politika se objavi in je dostopna na spletnih straneh PesterSvet

Društvo vodnikov reševalnih psov Podravje